Par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadā

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti: 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad, atbilstoši likumam par termiņa kavējumu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .

Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Ar cieņu,

Vita Jekimova

SIA ZZ Dats

Mārketinga vadītāja
tālr. 67439835, fakss 67686956

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DrukātE-pasta adrese

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Sākot ar 2016. gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaimniekiem vispirms jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-pasta adrese. Līgumi pieejami pagastu pārvaldēs, LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju” un klientu apkalpošanas centros, kā arī pie pagastu un novadu konsultantiem.

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD.

Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta mēneša beigām.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18.aprīļa - 15.maijam), LAD organizēs praktiskās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski,  izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks tiks publicēts novada mājaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet informācijai!

Klientiem platību maksājumu  iesniegumu 2016.gadā ir iespējams:

  1. Aizpildīt un iesniegt EPS pašam;
  2. Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826  un  Raiņa iela 25, Ludzā,  tālr.27876665.
  3. Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos pakalpojumus u.c.

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti  būs jāierodas ar:

  1. piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli;
  2. iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju;
  3. apsaimniekoto platību kadastra numuriem;
  4. informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016.gadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija pa tālr. 64625114, 64605826, 27876665.

Līgums par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu atrodams šeit:

http://www.lad.gov.lv/files/eps_ligums_2008_5ba49.pdf

DrukātE-pasta adrese

Informācija par sadzīves atkritumu savākšanu!

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES  INFORMĀCIJA

PAR    SADZĪVES   ATKRITUMU   SAVĀKŠANU

Griškānu pagasta pārvalde informē, ka Rēzeknes novada pašvaldība organizē, koordinē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta sasitošajiem noteikumiem Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem un vienošanos par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju – SIA “ALAAS”, juridiskā adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV 4633 (biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV 4601, kontakti: 64667440, 64605452, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Līgumu neesamības gadījumā lūdzam nekavējoties sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALLAS” un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu.

Brīdinājums!

Sākot ar 2016.gada 01.martu tiks apsekoti īpašumi, noskaidroti to īpašnieki, valdītāji un lietotāji, kā arī tiks noskaidrota informācija par līgumu esamību ar atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu neesamības gadījumā pilnvarotas personas sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolus par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un nosūtīs šos protokolus Rēzeknes novada Administratīvajai komisijai. Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 punktu Nr.42 par Saistošo noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā līgumu neslēgšanu, fiziskas un juridiskas personas saucamas pie administratīvās atbildības, bet saskaņā ar  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otro daļu, par minēto pārkāpumu Administratīvā komisija var uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskām personām -  no 430 līdz 1400 euro.

Aicinām visus Griškānu pagasta sadzīves atkritumu radītājus piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, lai novērstu nelabvēlīgas sekas un administratīvo lietvedību uzsākšanu.

Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs:   Jānis Aleksāns

2016.gada 20.janvārī

DrukātE-pasta adrese

Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

        Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka 2015.gadā plāno nozāģēt 17 kokus – papeles, koki atrodas Greiškānu ciemā tuvu pie daudzdzīvokļu mājām uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0864.

            Koki – papeles noēno dzīvokļus, ir veci ar satrudējušiem stumbriem, krītot var nodarīt lielu kaitējumu tuvu esošajām dzīvojamām mājam, cilvēkiem vai garām braucošajām automašīnām.

           Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2015.gada 15.aprīļa līdz 2015.gada aprīlim 29.aprīlim saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo Noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā III nodaļu.

         Lūdzam apskatīt informāciju par nozāģēšanai plānotiem kokiem un iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Griškānu pagasta pārvaldē lietvedei (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641, tālr. 64640431, vai uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

DrukātE-pasta adrese